Loading...

Download FREE pdf:

Cloud Infrastructure Resource Allocation for Big Data Applications

Year: 2016

Authors: Wenyun Dai, Longfei Qiu, Ana Wu, Meikang Qiu