Loading...

Download FREE pdf:

Extrahepatic portovenous shunts in asymptomatic primary biliary cirrhosis.

Year: 2011

Authors: Shuichi SEZAI, Hiroshi OKA, Tohru IWASE, Masanori HIRANO, Toshikazu MORITA, Toshiaki SHIMIZU, Katsumasa YOSHINO, Kenta YOSHIURA, Yoshihiro YAMAMOTO, Shin SAKURABAYASHI, Tsunemichi SUZUKI

Related works:

Random works: